IMedjugorje - Umkhuleko Nokuzila

INkosikazi yethu eyiNdlovukazi Yokuthula eMarija, enye ye IMedijugorje Visionaries ngoFebhuwari 25, 2021:

Bantwana abathandekayo! UNkulunkulu ungivumele ukuba ngibe nawe nanamuhla, ngikubizele emthandazweni nasekuzileni ukudla. Phila lesi sikhathi somusa futhi ube ngufakazi wethemba, ngoba ngiyaphinda kini, bantwana abancane, ukuthi ngomkhuleko nangokuzila ukudla futhi izimpi zinganqotshwa. Bantwana abancane, kholwani niphile kulesi sikhathi somusa ngokukholwa nangokukholwa; Inhliziyo yami Engahlanzekile ayishiyi noma ngubani kini ngokungabi nokuthula uma nisebenzisa usizo kimi. Ngiyaninxusela phambi koPhezukonke futhi ngithandazela ukuthula ezinhliziyweni zenu nethemba lekusasa. Ngiyabonga ngokuphendula ucingo lwami.

Posted in I-Medjugorje, Imilayezo.