Umphefumulo WaseCalifornia - Nginike Lezi Zimbali

Cishe ngonyaka we-1997, owesilisa nowesifazane eCalifornia, ababehlala ndawonye impilo yesono, baba nokuguquka okukhulu ngoMusa Waphezulu. Unkosikazi wayekhuthazelwe ngaphakathi ukuba aqale iqembu irosari ngemuva kokubona umlingani wakhe wokuqala we-Divine Mercy novena. Ezinyangeni eziyisikhombisa kamuva, isithombe se-Our Lady of the Illaculate Heart ekhaya labo saqala ukukhala kakhulu (kamuva, ezinye izithombe ezingcwele nezithombe zaqala ukukhuphuka ngo-oyela onamakha ngenkathi isibethelo nesithombe saseSt. Pio sibhizwa. Enye yalezo zithombe manje zilenga eMarian Center ebise Divine Divine Shrine eMassachusetts. Ngenxa yokuthi lezi zithombe zaqala ukuheha abantu abaningi emakhaya abo ekuqaleni, umqondisi wabo ongokomoya wavuma ukuthi bangasaziwa). Lesi simangaliso siholele ekutheni baphenduke esimweni sabo sokuphila futhi bangene emshadweni wesakramente.

Cishe emva kweminyaka eyisithupha, indoda yaqala ngokuzwakalayo ukuzwa izwi likaJesu (lokho okubizwa nge- “locutions”). Wayengenayo ikhathekisisi noma ukuqonda inkolo yamaKatolika, ngakho-ke izwi likaJesu lamethusa futhi lamngenisa. Noma amanye amazwi eNkosi ayexwayisa, wachaza izwi likaJesu njengelihlala lihle futhi limnene. Uthole nokuvakashelwa okuvela eSt. Pio nezindawo ezivela eSt. Thèrèse de Lisieux, eSt. UCatherine waseSiena, uSt. Michael the Archangel kanye nenqwaba yezindawo ezivela ku-Our Lady ngenkathi bephambi kweSakramente elibusisiwe. Ngemuva kokudlulisa imilayezo nezimfihlo zeminyaka emibili (okwaziwa kuphela yilo mlisa nokuzomenyezelwa esikhathini esizayo esaziwa yiNkosi kuphela) izinhlangano zayeka. UJesu watshela le ndoda, “Ngizoyeka ukukhuluma nawe manje, kepha Umama wami uzoqhubeka ekuhola."Lo mbhangqwana uzizwe ubizelwe ukuqala umcimbi obizwa ngeMarian Movement Yabaphristi lapho bezokuzindla ngemilayezo ye-Our Lady to UFr. UStefano Gobbi . Kwakuyiminyaka emibili kule misenari lapho amazwi kaJesu egcwaliseka: INdikazi lethu laqala ukumhola, kodwa ngendlela ephawuleka kakhulu. Ngesikhathi semishini, nangezinye izikhathi, lo muntu wayebona “esemoyeni” phambi kwakhe izinombolo zemiyalezo evela kulowo obizwa ngokuthi “Blue Book, ” ukuqoqwa kwezambulo ezanikezwa yiNkosikazi yethu UFr. UStefano Gobbi , "Kwabaphristi Bamadodana Ethandekayo Yethu." Bobabili umyeni nenkosikazi bahlupheka kakhulu ngenxa yenkonzo yabo, kepha bayinikela njalo eNkosini ukusindiswa kwemiphefumulo. Kuyaphawuleka ukuthi indoda le iyayenza hhayi funda IBlue Book kuze kube namuhla (njengoba imfundo yakhe ilinganiselwe kakhulu futhi unokukhubazeka kokufunda). Kuyo yonke le minyaka, lezi zinombolo ezazembathisa imizimba zingaqinisekisa kaningi izingxoxo ezizenzakalelayo emigodini yazo, futhi manje, imicimbi ezenzeka emhlabeni wonke. UFr. Imiyalezo kaGobbi ayizange ihluleke kepha manje sebethola ukufezeka kwabo ngesikhathi sangempela.


NgoMashi 1, 2021, lo mphefumulo waseCalifornia "wabona" ​​inombolo engu-494 kusuka ku- IBlue Book. Lo mlayezo unikezwe ekuqaleni UFr. UStefano Gobbi ngoMeyi 1, 1993 ngoMgqibelo Wokuqala Wenyanga eSant'Omero, eTeramo. Lapha futhi, uMama wethu ufisa ukuthi singene ebudlelwaneni obusondelene kakhulu naye kule nyanga (yize lo mlayezo wanikezwa ngoMeyi) ukuze sibe yikhophi lakhe ngokwengeziwe ukuthi, njengaye, sizoletha uJesu Umhlaba.

 

Ubukhona Bami Bomama

Bantwana abathandekayo, namhlanje nginimema ukuba niphile ngokuzimisela okukhulu ukuzinikezela kwenu ku-Inhliziyo Yami Engaphelele. Kuyindlela engcono kakhulu yokunginikela kulenyanga kaMeyi, ebekwe eceleni yiSonto ukuba ngihlonishwe. Ngisondelene kakhulu nani ngale nyanga, futhi ngifuna ukuba khona kwami ​​njengomama, kuzwakale ngamunye wethu. Nizophumelela ukuzwa ubukhona bami njengoMama nisondelene nani uma, njengezingane ezincane, nizijwayeza ukwenza konke kanye nami. Thandaza nami, usebenze nami, thanda nami, uhlupheke nami, uzinikele nami, uthule nami. Ukuthula kufanele kube uphawu lwakho lokuba khona kwami ​​njengomama.

Vumela okwakho kube ukuthula kwangaphandle, okukuvikela ekubhongweni kokuzwa kwamazwi nezithombe, okuhlala kugcwalisa inkambo yezinsuku zakho. Zisuse ekuyengweni kalula kwabezindaba nethelevishini, lezi zindlela ezimbi ezisetshenziswe iSitha sami ukukudonsela kude nami neNdodana yami uJesu. Vumela okwakho kube ukuthula kwangaphakathi, okuholele ekulaleleni, ngothando nangokukholwa, eZwini likaNkulunkulu kuphela. Ngena kwimfihlakalo ejulile yeqiniso nobuhle, oyambulelwe iVangeli. Vumela iVangeli likaJesu kube ukuphela kwempilo oyifunayo, owemukele, othande futhi uphile ngayo.

Vumela okwakho kube lokho kuthula kwangaphakathi okuholela ekucabangeni nasemthandazweni. Umthandazo wakho mawushube kakhulu. Makube ngumkhuleko weqiniso wenhliziyo, owenzayo nami nangami. Ngenxa yalokhu, ake ama-cenacles omkhuleko engiwacelile kuwe aqhakaze yonke indawo, njengezimbali ezinuka kamnandi eziqhakaza ogwadule lokoma okukhulu nokusakazeka okujwayelekile.

Bulala izinzwa zakho. Vumela ulimi luthukululwe kuphela ngenxa yamazwi wokuhlakanipha nokulunga. Vumela umlomo wakho uhlale uvaliwe ngezahlulelo, ukugxeka, ukuhlukunyezwa, inhlebo, ama-calumnies, ubuqili nokungathembeki. Ake kuvulwe amehlo ukuze abone amanxeba ajulile abagulayo, abampofu, abancane, abalahliwe, abashayiwe, abashushiswayo, abacindezelwe nababulewe. Guqula ukubuka kwakho kude nokungcola nobubi, ebubini nasebubini, ekuyengweni nasekukhohliseni. Vula izandla zakho ukusiza bonke. Hamba ngemigwaqo emibi futhi enegazi ufuna izingane zami ezihluphekayo ezizulazulayo. Nginikeni izinhliziyo zenu ukuze ngithande kini nangani, ngendlela yokuthi bonke bathole induduzo yokuba khona kwami ​​njengomama.

Bantwana Bathandekayo, lezi yizimbali engicela ukuthi ninginike zona, ukuze zingijabulise kakhulu kule nyanga kaMeyi eniyiqalile namuhla. Kungale ndlela kuphela lapho ngizizwa ngiseduze kwakho ngaso sonke isikhathi. Kungale ndlela kuphela lapho usabalalisa ngawe charism yokuba khona kwami ​​njengomama. Kungale ndlela kuphela lapho ukhombisa khona ukukhanya kwami ​​kothando nethemba. Kungale ndlela kuphela lapho uhlala khona ukungcweliswa okwenze kimi. Ngemuva kwalokho, ngawe, uMama osezulwini uya ngokuya encengwa, alalelwe, alandelwe futhi aphile, futhi i-Immaculate Heart yami ithola ukunqoba kwayo okukhulu.

Posted in Umphefumlo waseCalifornian, Imilayezo.