Umbhalo - Kulabo Abasesonweni Sokufa

nguMark Mallett

 

Ingabe uNkulunkulu uthethelela nezono ezimnyama kakhulu? Ekufundweni kweMisa kokuqala kwanamuhla, uPeter ukhuluma nabalaleli bakhe ngecala abasanda kulenza.

Uphike oNgcwele noLungileyo futhi wacela ukuthi udedelwe umbulali. Umbulali wokuphila wena wambulala, kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo; salokhu singofakazi… Ngakho-ke, phendukani futhi niguquke, ukuze izono zenu zisulwe. NgeSonto Lesithathu Lephasika, Izenzo 3: 14-19

Ukubulala uNkulunkulu kuzwakala kuyinto embi impela. “Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo,” uPetru wathi, “Singofakazi balokhu. Futhi ngokukholwa egameni laKhe, lo muntu [okhubazekile kwasekuzalweni kwakhe], ombonayo futhi omaziyo, igama lakhe limqinisile, nokukholwa okuvela ngalo kumnikeze le mpilo ephelele, phambi kwenu nonke. ” [1]Funda Yeka Igama Elihle

Ngakho-ke, uMphostoli wayekusho lokho noma umphefumulo wakho ukhubazekile, ukukholwa egameni, izithembiso, kanye nomusa kaJesu kungakuphulukisa, kukukhulule futhi kukubuyise. 

Ezambulweni ezinamandla zikaSt. Faustina maqondana nokujula kwesihe Sakhe, uJesu wanikeza lesi sithembiso esimangazayo mayelana nomphefumulo oya kuConfession:

Tshela imiphefumulo ukuthi ikuphi lapho ingafuna khona induduzo; okungukuthi, eNkantolo Yomusa [iSakramente Lokubuyisana]. Lapho kwenzeka izimangaliso ezinkulu kakhulu [kanye] ziphindaphindwa ngokungaphezi. Ukuze uzitholele lesi simangaliso, akudingekile ukuthi uhambe nohambo olukhulu lwezenkolo noma wenze umcimbi othile wangaphandle; kwanele ukuza nokholo ezinyaweni zommeleli Wami nokumembulela usizi lomuntu, futhi isimangaliso Sesihe Saphezulu sizokhonjiswa ngokuphelele. Ngabe umphefumulo ubunjengesidumbu esibolayo ukuze ngokombono womuntu, kungabikho [ithemba le] Ukubuyiselwa nakho konke bekuzolahleka vele, akunjalo ngoNkulunkulu. Isimangaliso Sesihe SikaNkulunkulu sibuyisela lowo mphefumulo ngokugcwele. O, babuhlungu kangakanani labo abangasizakali ngesimangaliso somusa kaNkulunkulu! Uyomemeza ngeze, kepha kuzobe sekwephuze kakhulu.  -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, Idayari, n. 1448

Eminyakeni eyishumi nanhlanu eyedlule, ngenkathi ngithandaza ngaphambi kweSakramente elibusisiwe, iNkosi yadlulisa igama elinamandla amakhulu, likhulelwe umusa, kangangokuthi ngashiya ibandla ngikhathele. Kwakuwumyalezo kulabo ikakhulukazi esonweni sokufa:[2]Isono sokufa singenzeka ngokuphelele kwinkululeko yomuntu, njengoba lunjalo uthando uqobo. Kungukwenqaba ukuhleleka kokuziphatha kukaNkulunkulu okuvezwe emiyalweni Yakhe, futhi kubhalwe enhliziyweni yomuntu. Ukuze isono sife, kumele kube nemibandela emithathu: indaba ebucayi, ulwazi olugcwele ngobubi besenzo, kanye nemvume ephelele yentando - inkululeko yokuzikhethela oyinikezwe nguNkulunkulu.

 

KULABO ABASESONWENI SOKUFA

 

Kuleyo miphefumulo elahlekile eboshwe esonweni esifayo:

Leli yihora lakho lomusa!

 

Kulabo abagqilazwe yizithombe zocansi,

    Wozani Kimi, Umfanekiso KaNkulunkulu

 

Kulabo abaphingayo,

    Woza Kimi, Othembekile

 

Kwizifebe, nakulabo abazisebenzisayo noma abazithengisayo,

    Woza Kimi, Othandekayo wakho

 

Kulabo ababandakanyeka ezinyunyaneni ezingaphandle kwemingcele yomshado,

    Woza Kimi, uMyeni wakho

 

Kulabo abakhonza unkulunkulu wemali,

    Wozani Kimi, ngaphandle kokukhokha futhi ngaphandle kwenkokhiso

 

Kulabo abathakathayo noma ababoshwe emilingweni,

    Woza Kimi, uNkulunkulu Ophilayo

 

Kulabo abenze isivumelwano noSathane,

    Wozani Kimi, Isivumelwano Esisha

 

Kulabo abaminza kwalasha wotshwala nezidakamizwa,

    Woza Kimi, onguManzi aPhilayo

 

Kulabo abagqilazwe inzondo nokungathetheleli,

    Woza Kimi, Umthombo Wesihe

 

Kulabo abathathe impilo yomunye,

    Wozani Kimi Obethelwe

 

Kulabo abanomona nomona, futhi ababulala ngamazwi,

    Woza Kimi, onomona ngawe

 

Kulabo abagqilazwe wuthando lokuzithanda,

    Wozani Kimi, obeke phansi impilo yakhe

 

Kulabo abake bangithanda, kepha bawa,

    Wozani Kimi, onqaba umphefumulo….ngiyakwesula iziphambeko zakho, ngithethelele iziphambeko zakho. Ngizosusa izono zakho, kude empumalanga nasentshonalanga.

    Egameni likaYise, neleNdodana, nelikaMoya oNgcwele, ngiyala amaketanga akubambe ukuthi ugqashuke. Ngiyala bonke ubukhulu namandla okukukhulula.

    Ngivula Inhliziyo Yami Engcwele kuwe njengendawo yokucasha nesiphephelo. Ngeke ngenqabe umphefumulo obuyela Kimi ngithembele kuMusa wami noThando lwami olungapheli.

 

Leli yihora lakho lesihe.

Gijimela ekhaya kimi, sithandwa sami, gijimela ekhaya kimi, futhi ngizokwamukela njengoYise, ngikugqokise njengengane Yami, futhi ngikuvikele njengoMfowethu.

Kulowo osesonweni esifayo,

     Woza kimi! Woza, ngaphambi kokuba izinhlamvu ezimbalwa zokugcina zikaMercy ziwele ku-hourglass yesikhathi… 


Leli yihora lakho lomusa!

 

 


IZINYATHELO ZOKUPHILA
ngomphefumulo
UKUPHENDUKA NGESONO SOKUFA:

 

 

Thandaza iHubo 51:

Ngihawukele, Nkulunkulu, ngokulunga kwakho;
yesula isiphambeko sami ngobubele bakho obukhulu.
Ngihlanze lonke icala lami; ngihlanze esonweni sami.
Ngoba ngiyalazi icala lami; isono sami siphambi kwami ​​njalo.
Ngonile kuwe wedwa;
Ngenze okubi emehlweni akho
Ukuthi usemushweni wakho nje,
engenasici lapho ulahla.
Kuliqiniso, ngazalwa nginecala, ngiyisoni,
njengoba nomama wangikhulelwa.
Noma kunjalo, uphikelela ngobuqotho benhliziyo;
ekujuleni kwami ​​ngifundise ukuhlakanipha.
Ngihlanze ngehisopi, ukuze ngibe msulwa;
ngigeze, ungenze ngibe mhlophe kuneqhwa.
Ake ngizwe imisindo yenjabulo nenjabulo;
amathambo owachobozile mawathokoze.
Susa ubuso bakho ezonweni zami;
sula lonke icala lami.
Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekile
ufake umoya omusha nolungile ngaphakathi kimi.
Ungangilahli ebusweni bakho,
ungasusi kimi uMoya wakho oNgcwele.
Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho,
gcina kimi umoya ovumayo.
Ngiyofundisa ababi izindlela zakho,
ukuze izoni zibuyele kuwe.
Ngikhulule ekufeni, Nkulunkulu, Nkulunkulu wami osindisayo.
ukuze ulimi lwami ludumise amandla akho okuphulukisa.
Nkosi, vula izindebe zami; umlomo wami uyakulanda udumo lwakho.
Ngoba awufisi umhlatshelo;
awuwamukelanga umnikelo wokushiswa.
Umhlatshelo owamukelekayo kuNkulunkulu ungumoya owaphukileyo;
inhliziyo ephukile nephukile, Nkulunkulu, awuyikuyilahla.

AMEN.

 

 1. Xazulula ukuthola umpristi bese uya eSigrameni Sokuvuma izono ngokushesha okukhulu. UJesu wanikeza abapristi igunya lokuxolela izono (Johane 20:23), futhi ufuna ukuthi uzwe ukuthi uxolelwe.
 2. Shaya izithombe zakho. Kufanele ususe phakathi kwakho lezo zinto ezikuholela esonweni. UJesu wathi, “Uma iso lakho lokunene likukhubekisa, likhiphe, ulilahle; Kungcono ukuthi ulahlekelwe yilungu elilodwa lomzimba kunokuba uphonse umzimba wakho wonke esihogweni. ”(Math 5:29)
  • Lahla izithombe zobulili ezingcolile noma kuphi lapho unakho.
  • Susa amakhompyutha / ama-TV ayisilingo, noma uwabeke lapho ungaphendula khona. Yini ebaluleke kakhulu: lula, noma umphefumulo wakho?
  • Thela utshwala noma izidakamizwa phansi kusinki.
  • Phuma ekhaya lomlingani wakho uma benihlala ndawonye esonweni, futhi nizinikele ekuhlaleni nihlanzekile ezenzweni nasezinhlosweni kuze kube semshadweni.
  • Susa noma yiziphi izinto zokusebenzelana nemimoya, njengama-horoscopes, ama-Ouija Boards, ama-Tarot Cards, iziphonso, izintelezi, izincwadi noma amanoveli wobuthakathi noma ukusebenzelana nemimoya okuqukethe iziphonso, izingoma, njll. Bese uqhubeka ngokucela uNkulunkulu ukuba akuhlanze kulo lonke ithonya elibi noma ubugqila kulezi zinto. Funda Imibuzo Yakho Ngokukhululwa 
 3. Yenza ama-ammendes:
  • Cela intethelelo lapho kungenzeka.
  • Buyisela noma buyisela okuntshontshiwe, lungisa okwephukile, lungisa okulungisekayo.
  • Yenza okudingekayo ukulungisa umonakalo lapho kungenzeka khona.
 4. Thatha izinyathelo ezidingekayo zokuthola usizo lapho kudingeka khona:
  • Uma unomlutha, noma uzizwa ukhungathekiswa yimiphumela yesono esikhulu, ungadinga ukwelulekwa okufanele. Le kungaba yindlela uNkulunkulu afisa ukuletha ngayo ukuphulukiswa kwakho okuphelele, inqobo nje uma kuthatha.
 5. Buyela esontweni uqale ukuthola amaSakramente uKristu awanikezele ukukuqinisa, ukukuphulukisa, nokukuguqula. Thola isonto owaziyo ukuthi lithembekile ezimfundisweni zamaKatolika. Uma ungeyena umKatolika, cela uMoya oNgcwele ukuthi ukuholele lapho kufanele uye khona funa ukungena ebudlelwaneni obugcwele neBandla likaKristu. Futhi qala ukuthandaza nsuku zonke, ukhuluma noJesu njengoba ubungeke wenze nomngani. Alukho olunye uthando olukhulu kunothando lukaNkulunkulu ngawe, futhi lokhu uzokuthola ujule ngokuthandaza nangokufunda iBhayibheli, okuyincwadi yakhe yothando akubhalele yona. Thembela kuye ngayo yonke inhliziyo yakho. Uma ufisa, ungathatha i-inthanethi yamahhala Umthandazo Retreat ukukufundisa indlela yokuthandaza futhi uqale ukukhula ngobuqotho okholweni lwakho.

 

Imibuzo evame ukubuzwa…

• Siyini ngempela isono esifayo:

Isono sokufa singenzeka ngokuphelele kwinkululeko yomuntu, njengoba lunjalo uthando uqobo. Kungukwenqaba ukuhleleka kokuziphatha kukaNkulunkulu okuvezwe emiyalweni Yakhe, futhi kubhalwe enhliziyweni yomuntu. Ukuze isono sife, kumele kube nemibandela emithathu: indaba ebucayi, ulwazi olugcwele ngobubi besenzo, kanye nemvume ephelele yentando - inkululeko yokuzikhethela oyinikezwe nguNkulunkulu.

• Kusithinta kanjani manje, naphakade?

Isono sokufa sisusa umuntu ekungcweliseni umusa nesipho sempilo engunaphakade esinikezwa mahhala ngoJesu Kristu. Uma isono sokufa singakhululwanga ngukuphenduka nentethelelo kaNkulunkulu, sidala ukukhishwa embusweni kaKristu kanye nokufa kwaphakade esihogweni - ngoba inkululeko yethu inamandla okwenza izinqumo unomphela, ngaphandle kokubuyela emuva.

• Ingabe isihogo singokoqobo?

Ngokushesha nje emva kokufa, imiphefumulo yalabo abafela esimweni sesono esibulalayo yehlela esihogweni, lapho ihlushwa khona, “umlilo waphakade” Isijeziso esikhulu sesihogo ukwahlukaniswa okuphakade noNkulunkulu, okuYena yedwa umuntu angaba nempilo nenjabulo ayedalelwe yona futhi ayilangazelelayo. (bona futhi Isihogo esangempela)

(Izinkomba: ICatechism of the Catholic Church, Glossary, 1861, 1035)

• Senzani uma othandekayo esonweni esibi?

Uma siwuthanda ngokweqiniso umndeni nabangane, ngeke sibeke izaba ngezindlela zabo zokuphila ukuze sithandwe noma sigweme ukwenqatshwa yibo. Kumele sikhulume iqiniso, kepha ku ubumnene futhi ukuthanda. Kumele futhi sihlonyiswe ngokomoya, ngoba impi yethu ayiyona enyameni kodwa ibhekene “nobukhulu namandla” (Efe 6:12).

IRosary ne-Divine Mercy Chaplet zingamathuluzi anamandla wokulwa namandla obumnyama – ungenzi iphutha ngalokhu. Ukuzila ukudla kusizakala nathi noma isimo ngomusa omkhulu. UJesu waqokomisa ukuthi ezinye izimpi ezingokomoya azinakunqotshwa ngaphandle kwayo. Shesha, uthandaze, unikele konke kuNkulunkulu.

• Ngabe ngidinga ukuya ku-Confession uma nginesono se-venial kuphela?

Ngaphandle kokuthi kudingekile ngokuqinile, ukuvuma amaphutha ansuku zonke (izono ezikhona) kunconywa kakhulu yiSonto. Ngempela ukuvuma njalo kwezono zethu zasendaweni kusisiza sakhe onembeza bethu, silwe nokuthambekela okubi, masivunyelwe ukuthi siphulukiswe nguKristu kanye nenqubekela phambili empilweni kaMoya. Ngokwamukela kaningi ngalesi sakramente isipho somusa kaBaba, sikhuthazwa ukuba sibe nesihe njengoba yena enesihe… (CCC, n. 1458; cf. Ukuphefumula Kwempilo)

 

Ukufunda okuhlobene

Funda kabanzi ngamazwi kaJesu kuSt Faustina nangesihe sakhe esikhulu ngezoni ezihlupheka kakhulu: Isiphephelo Esikhulu futhi Isikhumulo Esiphephile

Egameni likaJesu: Igama Elihle Kangaka

Ubuciko Bokuqala Futhi

Kulabo Abasesonweni Sokufa iphamfulethi (bheka ngezansi)

 

 

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi

1 Funda Yeka Igama Elihle
2 Isono sokufa singenzeka ngokuphelele kwinkululeko yomuntu, njengoba lunjalo uthando uqobo. Kungukwenqaba ukuhleleka kokuziphatha kukaNkulunkulu okuvezwe emiyalweni Yakhe, futhi kubhalwe enhliziyweni yomuntu. Ukuze isono sife, kumele kube nemibandela emithathu: indaba ebucayi, ulwazi olugcwele ngobubi besenzo, kanye nemvume ephelele yentando - inkululeko yokuzikhethela oyinikezwe nguNkulunkulu.
Posted in Okusuka Kwabahlinzeki Bethu, Imilayezo, IZwi Manje.