Pedro - Fakazela Ubukhona Bami

INdlovukazi Yethu Yokuthula ku UPedro Regis ngoFebhuwari 27, 2021:

Bantwana abathandekayo, ningesabi. Vula izinhliziyo zakho kuMoya oNgcwele, ngoba kungaleyo ndlela kuphela lapho ungaqonda khona iSifiso seNkosi ngezimpilo zakho. Usemhlabeni, kepha wena uyiNkosi yeNkosi. Kholelwa eVangelini likaJesu wami. Yamukela izimfundiso zeMagisterium eyiqiniso yeSonto Lakhe. Ungavumeli ilangabi lokholo liphume ezinhliziyweni zakho. Funa amandla ngomkhuleko nakuMthendeleko. Fakaza ndawo zonke ebusweni bami phakathi kwakho. Ngivela eZulwini ukuzokusiza. Angifuni ukukuphoqa, ngoba unenkululeko, kepha ngicela ukuthi wenze Intando kaNkulunkulu kukho konke. USathane ufuna ukukuvimba eqinisweni. Usazoba nokudideka okukhulu eNdlini kaNkulunkulu, kepha ukunqoba kuzoba kweNkosi. Nginike izandla zakho futhi ngizokuholela kuYe okuwukuphela koMsindisi wakho weQiniso. Isibindi! Noma yini eyenzekayo, ungasuki eqinisweni. Lona umyalezo engikunika wona namuhla egameni likaZiqu-zintathu oNgcwelengcwele. Ngiyabonga ngokungivumela ukuba ngikubuthele lapha futhi. Ngiyakubusisa egameni likaYise, neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. Yiba nokuthula.
Posted in Imilayezo, UPedro Regis.