UGisella - Yiba NjengoNowa

Ntokazi yethu UGisella Cardia ngoNovemba 21, 2020:

Bantwana bami abathandekayo, khumbulani ukuthi kusukela namhlanje umoya wedimoni uzoqina, uzobamba izingqondo eziningi; ngicela ukholelwe amazwi ami, zilungiseleleni ukulahla abazokufuna kini - landelani amazwi ami. Yiba njengoNowa ngenkathi elungisa uMphongolo futhi wonke umuntu emthatha njengehlanya, kepha wayenokholo futhi wasindisa umndeni wakhe nezinhlobo zezilwane. Lesi yisikhathi esibi kunazo zonke esake sabonwa yisintu, ngakho-ke ngiyanicela zingane zami ukuba nibe nokholo, futhi niyosindiswa. Yiba mncane - kuphela lapho ungangena eMbusweni kaNkulunkulu. Noma ngabe bangaki abantu abazokudelela, bamehlulele futhi bakushushise, uzoba nezingelosi zami eceleni kwakho, ezizokwenza ungabonakali ngokubi, ikakhulukazi uma usezindaweni zakho ezinde. Ngicela kubekwe ialtare namakhandlela abusisiwe emakhaya onke; mina neNdodana yami siyoba nawe njalo; ungesabi: iNkosi yami ikunqobile ukufa futhi iyakuthanda. Manje ngikubusisa ngawo wonke umlilo wothando lukaMama, egameni likaYise, leNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen.
 
 

Uyazesaba izingane zakho nabazukulu abashiye ukukholwa? Funda: Wena Yiba uNowa nguMark Mallett ku- IZwi Manje

Posted in UGisella Cardia, Imilayezo.