UPedro - Shayela Ukuphenduka Kweqiniso

INdlovukazi Yethu Yokuthula ku UPedro Regis ngo-Ephreli 17, 2021:

Bantwana abathandekayo, ngivela eZulwini ukuzoniholela kuLowo onguYena kuphela iNdlela, Iqiniso nokuPhila kwakho. Ungavumeli izinto zomhlaba zikuhlukanise neNdodana yami uJesu. Qapha ukuze ungakhohliswa. Uqonde esikhathini esizayo sokwehlukana okukhulu. Isenzo sezitha zeSonto sizodala ukulahleka okukhulu kokholo ezinganeni zami eziningi ezihluphekayo. Gobisa amadolo akho ngomkhuleko. Zisimamise ngamazwi kaJesu wami kanye noMthendeleko. Ngilalele. Wena unguMphathi weNkosi futhi ngivela eZulwini ukuzokubizela ekuphendukeni kweqiniso. Vulani izinhliziyo zenu nivume ukuholwa isenzo sikaMoya oNgcwele. Ngazi ngamunye wenu ngegama futhi ngizonithandazela kuJesu wami. Isibindi! Ukunqoba kwakho kuseNkosini. Thembela Kuye futhi konke kuzokuhambela kahle. Lona umyalezo engikunika wona namuhla egameni likaZiqu-zintathu oNgcwelengcwele. Ngiyabonga ngokungivumela ukuba ngikubuthele lapha futhi. Ngiyakubusisa egameni likaYise, neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. Yiba nokuthula.
Posted in Imilayezo, UPedro Regis.