UPedro - Ngilalele

INdlovukazi Yethu Yokuthula ku UPedro Regis ngoMashi 23, 2021:

Bantwana abathandekayo, niqonde ikusasa lezimpi ezinkulu ezingokomoya. Labo abakude ngeke bamelane nesisindo sezivivinyo. Hlala noJesu futhi ufune amandla ngomkhuleko. Ubuntu bufulathele uMdali futhi buqonde kwalasha omkhulu. Phenduka ubuyele kuYe okuwukuphela koMsindisi wakho weqiniso. NginguMama wakho Olusizi futhi ngiyahlupheka ngenxa yalokho okuza kuwe. Ngilalele. Ungavumeli isitha sikaNkulunkulu sikukhohlise futhi sikuholele kude nendlela engikukhombe yona. Isibindi! Ukunqoba kukaNkulunkulu kuzoza kwabalungileyo. Lona umyalezo engikunikeza wona namuhla egameni likaZiqu-zintathu oNgcwelengcwele. Ngiyabonga ngokungivumela ukuba ngikubuthele lapha futhi. Ngiyakubusisa egameni likaYise, neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. Yiba nokuthula.
Posted in Imilayezo, UPedro Regis.