UMarco - NginguMama Wothando

Ntokazi yethu UMarco Ferrari :

 

NgoJanuwari 24, 2021 eParatico, eBrescia:

Bantwana bami abathandekayo nabathandekayo, bengihlala emkhulekweni nani. Bantwana abathandekayo, ngiyajabula uma nilwela ukuphila iZwi likaJesu ezimpilweni zenu; Ngiyajabula lapho wamukela uthando Lwakhe futhi uluse kubafowenu nodadewenu, okuthi noma ngabe bakude Naye, bomele iZwi Lakhe, bomele uthando Lwakhe olungapheli. Bantwana abathandekayo, ngiyajabula lapho nilwela ukwenza intando yakhe, nibe ngofakazi bokholo nothando. Ngiyabonga, zingane: Ngiyajabula futhi nginibusise… Sengathi uZiqu-zintathu Ongcwele angakhanyisa umhlaba wonke, futhi sengathi izinhliziyo zenu zingaphila ngokuthula. Ngiyakubusisa egameni likaNkulunkulu onguYise, kaNkulunkulu oyiNdodana, kaNkulunkulu onguMoya wothando. Amen. Nginiqabula ngamunye ngamunye… Sanibonani zingane zami

NgoFebhuwari 28, 2021:

Bantwana bami abathandekayo nabathandekayo, bengithandaza nani futhi ngithandaza njalo nani. Bantwana abathandekayo, ngalesi sikhathi somusa, ngalesi sikhathi lapho ngiyaninxusa ukuba nithandaze, nizisole futhi nisize abantulayo, nginimema ukuba nichithe izinhliziyo zenu ngezinto zomhlaba ukuze nibavumele bagcwale uthando lukaNkulunkulu. Zingane zami, uSathane uyithukuthelele imiphefumulo. Thandaza! Lesi isikhathi somusa nokuhlanzeka zingane zami; thulula izimpilo zakho ngakho konke okungakuniki injabulo, ukuthula, ithemba nomusa. Nginawe, ngihamba nawe, ngiyakubusisa futhi ngikuhlikihla ngamunye ngamunye. Ngiyanibusisa, zingane zami: Ngiseduzane nani njalo uma nenza umzamo wokuhamba, kaningi ngobunzima, ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umfowenu noma udadewenu osondelene nawe. Ngiyakubusisa egameni likaNkulunkulu onguYise, kaNkulunkulu oyiNdodana, kaNkulunkulu onguMoya wothando. Amen. Ngiyabonga ngobukhona bakho nangemikhuleko yakho. Sanibonani zingane zami.

Ngo-Mashi 26th (isikhumbuzo sama-27 semibukiso) ngesikhathi somkhuleko odluliswa ngemithombo yezokuxhumana eParatico, eBrescia:

Bantwana bami, bengithandaza nani ngalolu suku lomusa. Bantwana, thandanani, nibambane izandla, hlalani nimunye futhi niqonde ebungcweleni kulezi zikhathi zobumnyama nokudideka. Ubumnyama buyabusa ezinhliziyweni eziningi kakhulu: uNkulunkulu kuphela ongaguqula, ngokukhanya Kwakhe, ubumnyama obusezinhliziyweni; kepha ukwenza lokhu udinga ukuthi uvule izinhliziyo zakho othandweni Lwakhe, ukuze wakhe umhlaba wokuthula, umhlaba lapho ukwahlukana kuphenduka ubumbano, ubumnyama bube ukukhanya, inzondo iphenduke uthando. Zingane, vulani izinhliziyo zenu! Bantwana, umusa ogcwele manje wehla kule ndawo… wehlela phezu kwenu futhi kusuka kule ndawo bazofinyelela umhlaba wonke. Thandaza njalo! Ngiyakubusisa egameni likaNkulunkulu onguYise, kaNkulunkulu oyiNdodana, kaNkulunkulu onguMoya oNgcwele. Amen. Sanibonani zingane zami.

NgeSonto lePalm, Mashi 28:

Bantwana bami abathandekayo nabathandekayo, ngiyabonga ngobukhona benu, ngilapha nani futhi nginibusisa nonke. UNkulunkulu ukhethe le ndawo futhi ubize ngamunye wenu lapha ngohlelo lothando. Phendulani ecebeni lakhe, zingane zami, phendulani ngokuphana! Baningi ababiziwe, abaningi babizwa nsuku zonke, kodwa bambalwa abaphendula kuYe ngokholo nangokupha. Bantwana bami, kule minyaka besilokhu sihamba ndawonye: Nginibizele kaningi emthandazweni, ekuthandeni, nasekusizeni abampofu; oh, bantwana, namhlanje ngiyaninxusa futhi ukuba nibuyele kuNkulunkulu, nibuyele ekuphileni iVangeli. Bantwana, ningesabi, ningalokothi nilahle ithemba, hlalani nisiza abafowenu nodadewenu ngomthandazo nangemisebenzi kakhonkolo yothando nesisa senhliziyo, njengoba kwenza umSamariya Olungileyo. Bantwana, sengifikile futhi ngiza kule ndawo ngaphansi kwegama "likaMama Wothando", ngoba ngifuna uthando, ukuthula kanye nesisa kubuse ezinhliziyweni zenu, emindenini yenu nasemhlabeni wonke. Bantwana, uDeveli uhlwanyela usizi nokuhlupheka okungaka, kepha kufanele nithandaze nihlale enhliziyweni Yami! Njengoba ngikumema ukuthi uziyekele othandweni lukaNkulunkulu, ngiyakubusisa egameni likaNkulunkulu onguYise, kaNkulunkulu oyiNdodana, kaNkulunkulu onguMoya wothando. Amen. Nginibambelela Kimi… Ngiyaniqabula… Ngininipha amandla okuphatha… Sanibonani zingane zami.

Posted in UMarco Ferrari, Imilayezo.