Marco - UJesu Uzokuguqula

Ntokazi yethu UMarco Ferrari on Novemba 22nd, 2020, Idili likaKristu iNkosi:

Bantwana bami abathandekayo nabathandekayo, benginani emthandazweni futhi kanye nani ngidumisa uZiqu-zintathu oNgcwele. Bantwana bami, namuhla nigubha uJesu, iNkosi neNkosi yomhlaba wonke, kodwa izinhliziyo eziningi kakhulu azifuni ukumamukela, noma zimvume njengeNkosi neNkosi yazo, ziqhubeka nokuphila esonweni nasebumnyameni. Bantwana bami, nginimema futhi ekuphendukeni kwenhliziyo futhi nibuyele kuNkulunkulu! Zingane zami, uma nimamukela uJesu ezinhliziyweni zenu nasezimpilweni zenu, uzoniguqula, nibe ngabaphostoli Bakhe nofakazi bothando Lwakhe phakathi kwabantu. Nginibusisa nonke ngothando futhi nginimemela emthandazweni nasesiheni, nginibusisa egameni likaNkulunkulu onguYise, uNkulunkulu oyiNdodana, uNkulunkulu onguMoya wothando. Amen. Bantwana bami, yamukeleni uJesu ezinhliziyweni zenu nasezimpilweni zenu, khumbulani ukuthi niyokwahlulelwa Nguye ngothando. Ngiyakuqabuza. Sanibonani zingane zami.
Posted in UMarco Ferrari.