Luz de Maria - Lungisani Amakhaya Enu

ISt. UMikayeli Ingelosi enkulu ukuze ULuz de Maria de Bonilla ngoJanuwari 25th, 2021:

Bantu bakaNkulunkulu abathandekayo, njengeNkosana Yebutho laseZulwini engithunyelwe kini ukumemezela kini: Niyathandwa nguZiqu-zintathu Ongcwele kanye neNdlovukazi yethu noMama wethu wezikhathi zokugcina. [1]Funda ngeNdlovukazi noMama wezikhathi zokugcina isithombe saso simele lokho izingane zikaNkulunkulu okungafanele zikukhohlwe ngalesi sikhathi. Njengabantwana abazalwa esiphambanweni, nigqoka uphawu lweSiphambano, okungafanele nanini nilulahle, njengoba iNsindiso yomuntu ingaphakathi kuyo. Uthando lukaKristu olunikezwa izingane zakhe ngeSiphambano ngakho-ke nangeNdlovukazi nomama we-End Times.
 
Abantu abathembekile bayekile ukuba njalo ngenxa yokuhlubuka emiyalweni yoMthetho kaNkulunkulu, ukuhlanekezela kwabo nezono eziningi ezizungeze abantu baze babe ngabakaDeveli, ngakho-ke, basebenze futhi benze njengezingane kude noBaba wabo . Ulindele ukuklonyeliswa ngokungakufanele; ufuna ukuqhubeka uphile njengoba wawunjalo ngaphambi kokuba ibutho likaSathane lithathe izingqondo zabantu futhi lazenza lukhuni izinhliziyo zabo. Lokhu akuyona indlela okuzoba ngayo; noma ngubani othemba ikusasa elingcono ubeka ithemba lakhe emhlabeni wabo ngamunye, ngaphandle kokwazi ukuthi kungakanani ukuguqulwa kwesintu.
 
Kusukela kudala, imibono emisha ibithatha ubuntu; liguquliwe futhi lahlukaniswa neNkosi yalo neNkosi uJesu Kristu ukulungiselela lesi sikhathi lapho, ngokusebenzisa leli gciwane, izwe elite lizivezile - i-elite okungeyona enye into ngaphandle kokumelwa Umphik'ukristu, lowo ozoba umashiqela, umkhapheli, umkhohlisi nomnikazi wemiphefumulo yalabo abazinikela kuye.
 
Yesaba, yebo - yesaba ukulahlekelwa yinsindiso yaphakade! Khathazani ngokuba ngcono ngaso sonke isikhathi: qondani ukuthi kulokho okusondelayo, noma ngabe kungaba nzima kangakanani esintwini, nizophuma kuphela ninqobe ngesandla seNkosi yethu neNkosi uJesu Kristu… uma kungenjalo nizokuba isisulu esilula se Umphikukristu uqobo.
 
Ngakho-ke ngibiza abantwana bakaZiqu-zintathu oNgcwelengcwele ukuba banqume ukusindisa imiphefumulo yenu, bakhohlwe izinsuku ezikugcine ulinde ngobuwula, ngaleyo ndlela kuchitha ukukhula okuqhubekayo emoyeni, futhi ngikubiza ukuba ube ngabantwana abangcono nabakhulu bakaNkulunkulu Ophilayo, Nkulunkulu weqiniso, eqinisa ukukholwa kwakho hhayi ngomkhuleko kuphela kodwa nangolwazi. Abantu bakaNkulunkulu bebelokhu bephuza, bechitha isikhathi sabo ngokungenangqondo; baqhubekile nokubheka eceleni ukuthi kwenzakalani ngalesi sikhathi, futhi kungekudala bazozithola bezwa ubuhlungu obukhulu bokuba yizithulu ezingozini zokuzilungiselela emoyeni, ukuguqula izimpilo zabo, ukuvuselelwa ngokomoya nokulungiselela ngokwezinto ezibonakalayo ngangokunokwenzeka.
 
Ama-Divine Designs ayaqhubeka. Bangaki abantu abazokwahlulela uNkulunkulu ngokuvumela intando yomuntu! Indebe iyaqhubeka ithululwa; kusele okuncane kuwo, kepha ukungalaleli kwesintu kuyaqhubeka yize kunesihlava esiqhubekayo. Ukujeziswa okukhulu-ke kuyeza esintwini.
 
UNkulunkulu ufuna Abantu bakhe bangakhohlwa ukuthi “Emlonyeni wakhe kuphuma inkemba ebukhali ukushaya izizwe. Uzozibusa ngentonga yensimbi, futhi yena ngokwakhe uyonyathela esikhamweni sewayini lewayini lokufutheka nolaka lukaNkulunkulu uMninimandla onke. ” (IsAm 19:15) Indebe Yolaka Olungcwele izothululwa emhlabeni wonke, futhi bangaki labo abaphenduka abahluleli Bentukuthelo Yaphezulu futhi bayichitha? Kuyiqiniso ukuthi eNkosini naseNkosini yethu uJesu Kristu ulaka lukaNkulunkulu lweneliseka. Ngasikhathi sinye, wonke umuntu unesibopho sezono zakhe futhi kufanele alwele ukuguquka, ahlawulelwe, aphenduke, ngoba uNkulunkulu wenze okungekho muntu ongakwenza noma okufanele.
 
Wozani, bantwana bakaNkulunkulu, futhi niguquke ngaphambi kokuba kuwele lesi sizukulwane esonakele. Thandaza ngenkathi nenkathi; lungiselela ukubhekana novivinyo obhekene nalo ngokukholwa, ukuqina nokuzimisela. Kufanele uthi cha kokungekhona okukaNkulunkulu futhi ubheke kude kunalokho amehlo akho angakubona. Ubuntu buyisisulu sokungazi kwabo, kunikelwa ezandleni zezitha, futhi ukuhleleka komhlaba kuzobusa futhi kucindezele.
 
Khuleka: umhlaba uzamazama ngamandla, kwamanye amazwe ngemvelaphi yemvelo nakwamanye ngenxa yesayensi esetshenziswe kabi nomqondo womuntu omubi.
 
Khulekani: abantu bazovuka, umbhikisho wabantu uzonqatshelwa futhi umuntu avalelwe ukuze ambuse.
 
Thandazela ikakhulukazi iMexico, i-United States, iPuerto Rico, iChile kanye neJapan. Ukuzamazama komhlaba kuzodala ubuhlungu.
 
NjengoMvikeli Wabantu BakaNkulunkulu, ngihlala ngilwa nenqwaba yobubi; ngokuhlanganyela neZingelosi Zami sizokugada uma intando yomuntu ngamunye ikuvumela.

Kuyaphuthuma ukuthi nizilungiselele njengemindeni lapho nizohlala khona naphezu kwezinhlekelele nokuthi nihlale kuphi njengemiphakathi, ngesiqiniseko sokuthi ngeke sishiye noma yisiphi isidalwa sikaNkulunkulu. Njengokaputeni webutho lasezulwini, ngiphakamise inkemba yami kanye namandla engiwaphiwe nguZiqu-zintathu oNgcwele, ngihlanganyela nawe ukuthi ngingumvikeli wezindawo ezingcwele: uma amakhaya eyizindawo ezingcwele ngiyobavikela. Uma ungibuza ngamandla, ngizokusiza ukuthi uzazi ngaphakathi futhi ungalahli Intando kaNkulunkulu. Ngingumvikeli wemindeni: Ngivikela labo abafisa ukugcina ibhalansi elungile emindenini yabo. Uthando lwami lunobubele. Ngingumvikeli weSonto elithembekile futhi ngilwa ukuze uDeveli abalekele iBandla leNkosi yami noNkulunkulu wami.
 
Ngiyakubusisa. Khulisa ukukholwa kwakho.

Dumisani uMariya omsulwa kakhulu, wakhulelwa ngaphandle kwesono
Dumisani uMariya omsulwa kakhulu, wakhulelwa ngaphandle kwesono
Dumisani uMariya omsulwa kakhulu, wakhulelwa ngaphandle kwesono
 

 
Umbono unikezwe uLuz de Maria:

Bafowethu nodadewethu, phakathi nalokhu kudluliswa kwesicelo nguSanta Michael iNgelosi enkulu, ngavunyelwa ukubona umbono olandelayo:

Ngabona esinye isifo esivele sikhona eMhlabeni futhi esizoqhubeka nokufutheka. Ngokufanayo, ngavunyelwa ukuba ngibone ukuthi ukuzamazama komhlaba kuzobabhubhisa kanjani bonke abantu. Ukusizana kuzoba nzima lapho kuhlupheka abantu. Ngabona izinhlekelele ziwela eNdebeni ezithelwa yiSandla sikaBaba, esiphethwe nguMama wethu oNgcwelengcwele. Ngezwa izinselo zokushaywa kwamahhashi okuthi, njengoba umBhalo Ongcwele usitshela ku-Apocalypse, zizulazule eMhlabeni, zilinde umgibeli olandelayo ukuthi anikeze ihhashi lakhe umyalo wokuba ahambe. 

Ngikumema ukuba ucele uSanta Michael iNgelosi enkulu. Amen.


 

Ukufunda Okuhlobene:

Ku "Indebe Yolaka": Ukugcwala Kwesono: Okubi Kumele Kuzikhandle

Ngokuphathelene "nabagibeli bamahhashi" be-Apocalypse, bheka eyethu esibekelwe njengoba sichaza kuthebhu ngayinye incazelo “yezimpawu” ededela ihhashi nomgibeli ngamunye.

• Funda futhi: Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko

Imibhalo yaphansi

Posted in ULuz de Maria de Bonilla, Imilayezo.