Isikhathi seSt. Joseph

Namuhla, uPapa Francis umemezele u-2020 - 2021 "Unyaka kaSt. Joseph." Lokho kusikhumbuza amagama amaningana angokwesiprofetho ku-Countdown to the Kingdom, ngokunikezwa konke okwenzekayo emhlabeni ngalelihora…

 

Ngo-Okthoba 30, i-2018, UFr. UMichel Rodrigue wathi wathola lo mlayezo kuBaba:

Nginike uSt.Joseph, ongimele, ukuthi avikele uMndeni Ongcwele Emhlabeni, igunya lokuvikela iSonto, eliyiNdikimba kaKristu. Uzoba ngumvikeli ngesikhathi sokuvivinywa kwalesi sikhathi. Inhliziyo Engaphelele Yendodakazi Yami, uMariya, kanye Nenhliziyo Engcwele Yendodana Yami Ethandekayo, uJesu, ngenhliziyo emsulwa nenenhlanzeko kaSt. . (Funda umyalezo ophelele lapha).

NgoMashi 19, 2020, i- "Now Word" kwakungukuthi singena "esikhathini sikaSt. Joseph":

Njengoba singena Inguquko Enkulu, ngakho-ke, futhi, i Isikhathi sikaSt. Ngoba wabelwa ukuba avikele futhi aholele uMama wethu ku Indawo yokuzalwa. Ngokunjalo futhi, uNkulunkulu umnikeze lo msebenzi omangalisayo wokuhola iSonto Labafazi ukuya kokusha I-Era Yokuthula. —UMark Mallett, funda: Isikhathi seSt. Joseph

NgoJuni 2, 2020, uJesu wathi Jennifer :

Ngane yami, ukuqaqa sekuqalile, ngoba isihogo asinamkhawulo ekufuneni ukubhubhisa imiphefumulo eminingi [ngangokunokwenzeka] kulomhlaba. Ngoba ngiyakutshela ukuthi ukuphela kwesiphephelo kuseNhliziyweni Yami Engcwelengcwele. Lokhu kuvezwa kuzoqhubeka nokusabalala emhlabeni wonke. Ngithuliswe isikhathi eside kakhulu. Lapho iminyango yeBandla Lami ihlala ivaliwe, kuvulela uSathane nabangane bakhe abaningi ithuba lokudala udweshu olukhulu emhlabeni wonke. (Funda umyalezo ophelele lapha).

NgoJuni 30, 2020, uMama Wethu wathi UGisella Cardia :

Bantwana abathandekayo, sebenzisani lesisikhathi ukusondela kuNkulunkulu, hhayi ngomkhuleko kuphela, kodwa ngaphezu kwakho konke ngokuvula izinhliziyo zenu. Ngilapha futhi ukukuyala ngalokho ozohlangana nakho, ngakho konke okulungiselelwe lesi sintu nokuhlangana noMphikukristu ozosheshe aziveze njengomsindisi. Bantwana, konke kuyawa: ubuhlungu buzoba bukhulu. Uma ungavumeli uJesu angene ezinhliziyweni zakho, ngeke ukwazi ukuba nokuthula, uthando nentokozo futhi ubhekane nezikhathi ezinzima. Bantwana, mhlawumbe anikakaqondi ukuthi nasekuqaleni kwe-Apocalypse! (Funda umyalezo ophelele lapha). 

Ngo-Agasti 19, 2020, uSt. Michael the Archangel wathi ku ULuz de Maria de Bonilla :

Thandaza ngenkathi nenkathi; ukuzamazama okukhulu kuyeza; isikhathi isikhathi asisekho, kuba “manje!” lokho bekulindelwe futhi kwesatshwa bobabili. Ngaphandle kokuma nalabo abafuna ukuthi ulahlekelwe, qhubeka ngendlela ekhonjisiwe ngaphandle kokuphambuka kuyo, ngaphandle kokukhohlwa ukuthi udeveli uhamba njengengonyama ebhongayo ufuna ubani ongamgwinya. Qaphela emsebenzini nasezenzweni zakho, ungadideki kanye nabadidekile; qaphela - nina ningabantu bakaNkulunkulu hhayi izingane zobubi. (Funda umyalezo ophelele lapha)

NgoNovemba 24, 2020, uMama Wethu uphinde wathi ku UGisella Cardia :

Bathandekayo bami, lokhu kungukuqala kosizi, kepha akufanele wesabe inqobo nje uma uguqa futhi wavuma uJesu, uNkulunkulu, Oyedwa kanye nabathathu. Ubuntu bufulathele uNkulunkulu ngenxa yesimanjemanje nokuziphatha okubi, kepha ngiyakubuza: uzoya kubani lapho konke onakho manje kunyamalala? Uzocela usizo kubani uma ungasenakudla? Futhi lapho-ke uzokhumbula uNkulunkulu! Ungafinyeleli kulelo phuzu, ngoba Naye, angahle angakuboni. Bantwana bami, maningafani nezintombi eziyiziwula: gcwalisani izibani zenu masinyane bese niyazikhanyisa. (Funda umyalezo ophelele lapha). 

NgoDisemba 7th, 2020 kuMlindelo woMkhosi Wokukhulelwa Okungenasici, "Manje iZwi"...

… Kwakuyisexwayiso kwezokwelapha nezikamoya emhlabeni, esivela kubo bobabili ososayensi nopapa ngokufanayo, ukuthi imithi yokugoma yokulinga esezokhishwa ingaba yingozi emphakathini. Funda Ukhiye weCaduceus. 

… Akumele sizibukele phansi izimo eziphazamisayo ezisongela ikusasa lethu, noma izinsimbi ezintsha ezinamandla “isiko lokufa” elinalo. —I-POPE BENEDICT XVI, AmaCaritas eVikisa, n. 75

NgoDisemba 8, 2020 - ngosuku olufanayo lokugoma umhlaba wonke kwaqala - UPapa Francis umemezela unyaka we-2020-2021 njengoNyaka kaSt.

… Ukuhlonipha iminyaka engu-150 kumenyezelwa usanta njengo “Patron of the Universal Church”. 

USanta Joseph wayengeke abe omunye ngaphandle koMgcini weSonto, ngoba iSonto liwukuqhubeka koMzimba kaKristu emlandweni, njengoba nobunina bukaMariya bubonakaliswa ngokuba ngumama kweSonto. Ekuvikelweni kwakhe okuqhubekayo kweBandla, uJoseph uyaqhubeka nokuvikela ingane nonina, futhi nathi, ngothando lwethu lweSonto, siyaqhubeka nokuthanda ingane nonina. —I-POPE FRANCIS, UPatris Corden. 5


 

Sinezinsiza ezimbili ezikhethekile zabafundi bethu. Esokuqala yizithombe zoMndeni Ongcwele ongazilanda ngokukhululekile (sikhokhe ilungelo lobunikazi lokusebenzisa kwakho). Funda uFr. Umlayezo kaMichel ovela kuBaba maqondana nomusa wokuvikela Awudlulisela emindenini ngokuhlonipha okufanele uMndeni Ongcwele (funda lapha). Ungathola izithombe ozozilanda lapha

Owesibili ngumkhuleko wokuzinikela kuSt Joseph ongathandazwa njengomuntu oyedwa noma njengomndeni. Uku “ngcwelisa” kusho “ukubeka eceleni”. Kulesi simo, ukungcweliselwa uSt.Joseph kusho ukuzibeka ngaphansi kwakhe nokunakekelwa, ukunxenxa kwakhe nokuba ngubaba. Ukufa akusho ukuphela kobunye bethu bokomoya noMzimba kaKristu emhlabeni, kodwa kunalokho, ukuqinisa nokuhlangana okukhulu nabo ngothando, ngoba “uNkulunkulu uluthando” (1 Johane 4: 8). Uma thina emhlabeni sibizana ngokuthi “mfowethu” nangokuthi “dadewethu” ngenxa yobhapathizo lwethu noMoya oNgcwele, kakhulu kangakanani-ke ukuthi simunye nabangcwele baseZulwini abahlala njengomndeni wethu kamoya ngokuqondile ngoba bagcwaliswe ngoMoya ofanayo. 

 

UMTHETHO WOKUCHAZELEKA KWESIT. UJOSEFA

Othandekayo St. Joseph,
Umgcini kaKristu, Umlingani weVirgin Mary
UMvikeli weSonto:
Ngizibeka ngaphansi kokunakekelwa kukababa wakho.
Njengoba uJesu noMariya bakuphathise ukuthi uvikele futhi uqondise,
ukuzondla nokuzivikela
isigodi sethunzi lokufa,

Ngizinikela ebukhosini bakho obungcwele.
Ngiqoqele ezandleni zakho zothando, njengoba uqoqe uMndeni wakho Ongcwele.
Ngicindezele uye enhliziyweni yakho njengoba ucindezele ingane yakho yaseZulwini;
ungibambe ungiqinise njengoba wawubambe uMlobokazi wakho oyiNtombi;
ngenzela nina nabathandekayo bami
njengoba wawuthandazela uMndeni wakho othandekayo.

Ngithathe-ke njengengane yakho; ngivikele;
ungibheke; ungalokothi ungikhohlwe.

Uma ngingaphambuka, ungithole njengoba wenza iNdodana yakho yobuNkulunkulu,
ungibeke futhi ekunakekelweni kwakho kothando ukuze ngiqine,
ngigcwele ukuhlakanipha, futhi umusa kaNkulunkulu uhlala phezu kwami.

Ngakho-ke, ngizingcwelisa konke engiyikho nakho konke engingeyona
ezandleni zakho ezingcwele.

Njengoba waqopha futhi wenza mhlophe izinkuni zomhlaba,
ulolonge futhi ulolonge umphefumulo wami ube yisibonakaliso esiphelele soMsindisi Wethu.
Njengoba uphumule eNtandweni Yaphezulu, kanjalo futhi, ngothando lobaba,
ngisize ngiphumule futhi ngihlale njalo eNtandweni Engcwele,
size sigonane ekugcineni eMbusweni waKhe Ongunaphakade,
manje naphakade, Amen.

(yaqanjwa nguMark Mallett)

 

Posted in Okusuka Kwabahlinzeki Bethu, Imilayezo, Ukuvikelwa Ngokomoya.