Angela - Inhliziyo Yami Ikhohlakele

Unkosikazi wethu weZaro ukuze Angela ngoJanuwari 8th, 2021:

Namuhla kusihlwa kuqhamuke umama egqoke okumhlophe. Wayesongwe ngengubo enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka; ingubo efanayo nayo yamboza ikhanda lakhe. Ubesonge izandla ethandaza. ezandleni zakhe kwakukhona irosari ende emhlophe emhlophe, sengathi yenziwe ngokukhanya, yehlela cishe ezinyaweni zakhe. Izinyawo zakhe zazingagqokile futhi zaziphumule emhlabeni, okwakubonakala sengathi kwakumbozwe yifu elikhulu elimpunga; kodwa umama washibilika kancane ingubo yakhe phezu komhlaba, wayimboza. Makadunyiswe uJesu Kristu
 
Bantwana abathandekayo, ngiyabonga ukuthi kusihlwa futhi nikhona lapha ehlathini lami elibusisiwe ukungamukela nokwamukela lolu bizo lwami. Bantwana bami, uma ngilapha kungenxa yomusa omkhulu kaNkulunkulu. Zingane zami, ngilapha ngoba ngifuna insindiso yenu. Bantwana abathandekayo, iZaro yindawo yomusa, iyindawo evulekile yothando; umusa nezimanga kuzokwenzeka lapha. Ungesabi okufanele ukwenze, kepha zishiye ezandleni zami futhi ngizohlinzekela konke. Zingane zami, kusihlwa futhi ngiyanimema ukuba nithandaze ngenhliziyo yenu. Ngivuleleni izinhliziyo zenu bese ngelulela izandla kini kimi: Ngilapha ukuzokwamukela nokunivumela nonke ukuba ningene enhliziyweni yami Engaphelele.
 
Umama wahambisa ingubo yakhe kancane kancane wangikhombisa inhliziyo yakhe eyayithweswe umqhele wameva. Wathula isikhashana wathula wangibuka. Wabe eseqala kabusha:
 
Zingane zami, inhliziyo yami idabukile ngobuhlungu ngokubona ukuthi izingane zami eziningi sezifulathela uNkulunkulu zilandela ubuhle bamanga balo mhlaba. Bantwana abathandekayo, anikwazi ukuthola insindiso nokuthula enikufunayo ezintweni eziyize: ukuphela kwensindiso yeqiniso ikhona endodaneni yami uJesu. Sicela uguqule; guqula ubuyele kuNkulunkulu. Zingane zami, umhlaba uyazamazama, uyozamazama kakhulu, kodwa ningesabi.[1]qhathanisa UFatima, kanye nokushushuluza okukhulu Uma ngikutshela lokhu, akukhona ukukwethusa kepha ukuthi uzokwenza kanjalotrengbese umthandazo wakho bese uguqa ngamadolo akho phambi kweSakramente elibusisiwe le-Altar. Lapho iNdodana yami iyaphila futhi iyiqiniso.
 
Ngibe sengithandaza nomama futhi ekugcineni ngabaphathisa bonke labo ababezincome emithandazweni yami. Ekugcineni umama wabusisa wonke umuntu. 
 
Ngegama likaYise, leNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen.

Imibhalo yaphansi

Posted in Imilayezo.