U-Alicja Lenczewska - Ukulungiselela Abasele Entandweni Yaphezulu

UNkulunkulu uBaba U-Alicja Lenczewska ngo-Okthoba 18, 1988:

Ndodakazi yami, ungesabi, futhi ube nesibindi sokwenza intando Yami.

Yisho ukuthi kuyeza inkathi entsha, lapho uMoya oNgcwele uzoqondisa izinhliziyo zezingane Zami ngqo, futhi uMariya uzozinakekela futhi azibhekele eduze kwenhliziyo okukhulu. Ungesabi, ngoba ngikwazisile izinto zesikhathi esizayo futhi waveza inhloso yami yokuphulukiswa kweBandla Lami. Izindlela zokukhula ngokomoya nokukhulekelwa kuze kube manje zaziyilungele iminyaka eseyaphela. Izindlela nokukhulekelwa okusekwe ngabantu abalalela intando Yami bekufanele isikhathi sokuzinza, isikhathi sokuthula nempilo ejwayelekile yabantu Bami. Baphenduke ubuthuntu, banamacebo futhi bamane bahlelekile, bathwala isikhala esikhulu nokukhaphela uNkulunkulu wabo. Futhi, njengasesikhathini seNdodana yami, liyithuna elikhanyayo lokukholwa nokuphila nsuku zonke noYise. Isikhathi siyeza sokwepuka koqweqwe lokumboza izinhliziyo zezingane Zami. Ngilangazelela izinhliziyo eziphila ngokushisekela, ezidonsa ngothando nangokuzinikela kuBaba, onguThando nokuPhila.

Ngakho-ke ngilungiselela izingane Zami ukukholwa okuphilayo. Ngakho-ke ngifundisa ukuthi ngingahlala kanjani nami ngaso sonke isikhathi nakuyo yonke indawo. Umhlaba ungowami, yize ungcolisiwe ukuqhosha nokuziqhenya kukaSathane. Ngifisa ubungcwele bempilo emhlabeni ngokuhambisana nentando Yami nothando. Njengoba nje usana olusanda kuzalwa lungakwazi ukuhlala ngaphandle kukanina, kanjalo nezingane Zami akufanele zifise lutho ngaphandle Kwami nentando yaKho.

Angifuni umcimbi futhi ubhekwe ngezindebe zakho [zodwa]. Angifuni imizamo yakho yobuntu kanye nomsebenzi. Angifuni ukugcotshwa Kwami okungilungiselele. Ngifuna uthando lwakho nokuzithoba entandweni Yami. Kukholwa nobuhlobo obunjalo kuphela Nami okuzokusindisa ezinsukwini zokubhujiswa nokuhlanzwa. Ngizokufundisa ukuzimela, uphila ngokukholwa, ukungihlonipha ngoMoya nangeqiniso ezimeni nasezimweni zempilo yakho yansuku zonke.

Ngifuna ukukulungiselela ukuze ubambelele Kimi futhi uhlale uthembekile Kimi ngezinsuku lapho izulu lizobe lishise futhi umhlaba ubhujiswe. Ngifuna ukuthi ukwazi ukungithanda futhi ungithembe lapho amasonto Ami egcwele incithakalo futhi abapristi Bami behlakazeka. Ngifuna ukuthi-ke nikwazi ukwamukela konke ukucindezelwa nokuhlupheka ngenxa yothando Ngami futhi nihlale nithembekile emthandazweni, futhi ngifuna ukuthi umhlatshelo we-Eucharistic weNdodana yami ufakwe ezinhliziyweni zenu.

Ngibeke izingane zami ezithembeke kakhulu nezithobekile njengabapristi emoyeni isikhathi esinzima kunazo zonke esilindele ubuntu. Futhi ngifisa ukuthi uthando lwami lusindise futhi luphulukise umhlaba ngabo, ukuze luthululelwe ezinhliziyweni zezingane Zami. Ningesabi, nina enifisa ukuba ngukukhanya Kwami ngezinsuku zobumnyama. Ungesabi, kepha ngethembe futhi ungivumele Mina uqobo ukuba ngibe kuwe futhi, ngawe, ngibe wukusindiswa kwemiphefumulo eyeyesabayo, elahlekile, engenakusizakala, ngoba impilo entsha izalwa ekuhluphekeni kwalokhu obekulokhu, okuvele kumakhanda ngokuwa.

Ndodakazi yami, ungesabi ukuhambisa la magama; ungesabi ukukhuluma engikwazise khona. Ungesabi, ngoba ungowami futhi akukho okuzokwenzeka ngaphandle kwentando Yami. Ukuthula makube kuwe, ngane yami.

Qhubeka ekukholweni nasothandweni, futhi ngethemba ulindele ukufika kweNdodana yami, onguMyeni wakho.

Posted in U-Alicja Lenczewska, Imilayezo, Ukuvikelwa Ngokomoya, Isijeziso SikaNkulunkulu.