Yena Okhombisa Indlela

Abaningi benu bazobona ukubuya okujabulisayo kweNdodana yami.

Ntokazi yethu Umphefumulo Ongalindelekile ngo-Okthoba 28, 1992:
 
Lo mlayezo ungenye yezindawo eziningi ezinikezwa iqembu lomkhuleko lamasonto onke. Manje imilayezo yabiwa nomhlaba:
 
Bantabami, wozani kimi manje. Thumela izinhliziyo zenu kimi njengabantwana abancane. Ngigijimele. Ngiphonsa izingalo zami ngawe. Ngininika nonke ukwanga kwenjabulo enkulu. IRosari namuhla belilihle kakhulu, zingane zami, ikakhulukazi ukuzinikezela kwenu. Amazwi akho ndawonye ngobunye aphakamisa imimoya yasezulwini. Qhubeka ngale ndlela. Ngabe niyazibona izinhliziyo zenu, zingane zami, ezingizungezile? Yizingane ezincane ezingenacala owawukade unazo. Nginithanda nonke kakhulu. Uyibutho lami elincane lenjabulo nothando. Usuqala ukukhanya. Uzokhanya ukuze umhlaba wonke ubone. Lalani ngokuthula ezandleni zami, zingane zami. Uthando enabelana ngalo omunye nomunye kumele nihambe nalo njalo.

Isitha sihlala siseduze. Udala ukuhlubuka nomona. Udala uqhekeko nokudideka. Uma nihlangene ezingalweni zami, ubuthakathaka bakhe buyabonakala. Njengoba ngikududuza, mamatheka futhi ujabule. Isikhathi sakhe siyaphela. Isikhathi sakhe sesizophela. Nonke niyazi, futhi senikubonile ukuhlupheka akwenzile. Ubonile ukuhlupheka okudalwe ukuhlubuka komuntu.

Kuyini lokhu kuhlubuka, zingane zami? Uyakuzwa lokhu kuhlubuka? Ukushoda kothando ngoBaba, ukuthanda uMdali, uthando olubonakaliswa ngokulalela iZwi lakhe kanye noMthetho Wakhe. Bangaki abathi bayamthanda uBaba noma bathanda iNdodana yami, kepha abalaleli amazwi abo? Ngalezi zingane, sonke kufanele sithandaze, ngoba bangabantwana ngokweqiniso. Basemnyameni. . . basebumnyameni zingane zami. Nonke niyakhumbula, njengezingane, ukwesaba ubumnyama, isifiso sokukhanya. Lokhu kukini nonke; lokhu kuzo zonke izinhliziyo zenu. Maye kulabo abangafuni ukukhanya, abakugwema ngamabomu ukukhanya, imiphefumulo yabo inamathele ekuphelelweni yithemba nasethunzini.

Ziningi izingane ezilahlekile, ezinjengalezi, ezingeke zazi injabulo yokuba sezandleni zami. Thandazela zonke lezi zingane ezilahlekile, thandaza, ngoba baningi abazosindiswa. Labo abasesha ngokweqiniso, labo abayibheka ngeqiniso iNdodana yami ngezinhliziyo zabo, ekugcineni, bazotholakala. . .izosindiswa. INdodana yami inguMalusi Omuhle ngempela. Ngibambe zingane zami. Namathela ngokuqinile kimi. Ukubusa kwesitha sekuzophela. Abaningi benu bazobona ukubuya okujabulisayo kweNdodana yami. Abaningi benu lapha bazobona ukubuya okujabulisayo kanye nami. Inkazimulo namandla akhe kuzobonakala kuso sonke isintu. Isikhathi sokuthula nenjabulo sesihambile zingane zami. Thokozani! Thokoza, uhambe ngothando nangethemba.

Uma ngiza kuwe ngale ndlela, ngiletha umusa omningi. Imiyalo yami ngawe? Fundani iVangeli zingane zami. INdodana yami ikhuluma nani nonke lapho. Yonke imiyalo oyidingayo ikhona. Washiya lawo mazwi ngenxa yothando ngawe, uthando olungenakuqhathaniswa, njengeZwi lakhe. Mfune lapho.

Ngizoqhubeka nokuza kini, zingane zami, ukuninikeza ukwesekwa nothando, ukuletha umusa ovela ezulwini, ukwandisa ubuhle kini. Uzoba yibutho lami lokunqoba. Gijimani manje, zingane zami. Hamba uyodlala. Hambani niyosebenza. Qhubeka nebhizinisi lakho; kodwa thandanani. Phika ukungena kwesitha emoyeni wakho.

Nginithanda kakhulu nonke. Ngibona iNdodana yami imamatheka.

Lo mlayezo ungatholakala encwadini entsha: Lowo Okhombisa Indlela: Imilayezo Yezulu Yezikhathi Zethu Eziyaluzayo

Posted in Umphefumulo Ongalindelekile, I-Era Yokuthula, Imilayezo, Ukuza kwesibili.