Luz - Umlando Uyaguquka

Ntokazi yethu ULuz de Maria de Bonilla ngoMeyi 12, 2021:

Bantwana abathandekayo benhliziyo yami engenacala: Lalelani futhi niguquke. Yibani ngabathandi beNdodana yami abakhona eSigrameni Esibusisiwe Se-altare. Kuyaphuthuma ukuthi nizingcwelisele iNhliziyo Yami Engaphelele futhi nihloniphe imiBhalo Engcwele neMagisterium eyiqiniso yeSonto. Ungantengantengi; ungalahleki emisakazweni yamanga ekuhlukanisa neQiniso elimenyezelwe yiNdodana yami. Thandazela iSonto Lendodana Yami; kube yimiphefumulo yenhlawulo phambi kwesihlalo sobukhosi sikaZiqu-zintathu. Gcina izinhliziyo zenu ngaphakathi kweNhliziyo Yami Engacwengeki, eyiShield lokulwa nobubi. Yibani yimiphefumulo ephindisela izinhliziyo ezingcwele, [1]Kwesinye isikhathi iNhliziyo Engahlambulukanga kaMariya neNhliziyo Engcwele kaJesu kubhekiselwa kuyo ngokuthi “Izinhliziyo Ezimbili” noma “Izinhliziyo Ezingcwele” ngaleyo ndlela niziqinise ngokomoya maqondana nezimfuno enibhekene nazo futhi enizobhekana nazo esikhathini esizayo.
 
Gcina isivuno esiningi ezandleni zakho ukuze kuzuze abafowenu nodadewenu, okokuqala niguqulwe nina, ukuze izithelo enizihlanganyela nabafowenu nodadewenu zibe ngezokuPhila okuPhakade hhayi okomuntu ongcolile. Bantwana abancane: Ukuguqulwa kuyaphuthuma ngenxa yokugcwaliseka okuseduze kwalokhu engikumemezele khona. Ngihlala nawe: ungesabi - nginguMama wakho, iNdodana Yami ikuphathise Kimi. Ngeke ngikulahle: woza kimi ngokushesha. Ekugcineni Inhliziyo Yami Engaphelele izonqoba.
 
Ngikubusisa Ngothando Lwamama. 
 

ISt. UMikayeli Ingelosi enkulu ukuze ULuz de Maria de Bonilla ngoMeyi 12, 2021:

Bantu bakaNkulunkulu Abathandekayo: NjengoKaputeni Wombungazi waseZulwini, ngalolu suku lapho ukhumbula iNdlovukazi noMama Wethu ngaphansi kwesihloko esithi “Our Lady of the Rosary of Fatima”, ngikubizela ekuguqukeni ngokushesha. Kuyaphuthuma ukuthi abantu bakaNkulunkulu bazi ngalesi sikhathi lapho umlando wobuntu uhlangana, nokuthi bathathe isinqumo sokuzinikela eNtandweni Yaphezulu, bazingcwelisele Enhliziyweni Engaphelele yeNdlovukazi noMama wethu.
 
Ukuguqulwa kufanele kwenzeke manje! Ngalokhu, kubalulekile kuwe ukuthi uvume ukuthi uyizoni futhi uvume izono ezenziwe, futhi unenhloso eqinile yokulungisa. Umenyiwe ukuthi ubambe iqhaza eDilini laseZulwini, futhi ube izidalwa zokholo, iThemba kanye ne-Charity Emhlabeni.
 
Ubuntu buzwile ukuthintwa kwesayensi esetshenziswe kabi, okugcina ungenamandla okulwa nesihlava salesi sifo. Labo abangamthandi uZiqu-zintathu oNgcwelengcwele noma iNdlovukazi noMama wethu bayaqhubeka nokwenqaba ukuguqulwa ngesikhathi esibucayi lapho ikusasa lalesi sizukulwane selivele selicacile.
 
Ndawonye neNdlovukazi noMama Wethu, ngiyanibusisa.
 
 

Dumisani uMariya omsulwa kakhulu, wakhulelwa ngaphandle kwesono
Dumisani uMariya omsulwa kakhulu, wakhulelwa ngaphandle kwesono
Dumisani uMariya omsulwa kakhulu, wakhulelwa ngaphandle kwesono
 

Amazwana kaLuz de Maria:

Bafowethu nodadewethu, masihlangane kulo mthandazo oshiwo nguSanta Michael ingelosi enkulu:

Ngiza phambi kwakho, Ntokazi yethu yeRosary of Fatima. Ukuwa ezinyaweni zakho ngenxa yothando, inhliziyo yami ikunikeza imisebenzi nezenzo zempilo yami futhi iRosari ngayinye yathandazela ukukhokhela izono zami nezomhlaba wonke. Ngiza phambi kwakho ngikunikeze izinzwa zami, engone ngazo inhliziyo yakho Engaqondakali. O Mama, ngizinikela kuwe; ngisize kulo mzuzu lapho ngithatha isandla sakho esibusisiwe, ngenhloso eqinile yokuguqula. Phambi kwakho ngiyathembisa ukwethembeka kwiNdodana yakho yobuNkulunkulu nakuwe, Ntokazi Yethu yeRosary of Fatima. Ngikunika uthando lwami, ukuzibophezela kwami, amandla ami, ukubekezela kwami, ukholo lwami, ithemba lami, izinhloso zami. Ngikunika konke engiyikho futhi engizoba khona kusukela kulo mzuzu kuqhubeke, kuze kube, eduze kwakho, kushintshe kwaba umuntu omusha, ngiyakwazi ukubheka emehlweni akho ngikubize: Mama wami! Amen.

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi

1 Kwesinye isikhathi iNhliziyo Engahlambulukanga kaMariya neNhliziyo Engcwele kaJesu kubhekiselwa kuyo ngokuthi “Izinhliziyo Ezimbili” noma “Izinhliziyo Ezingcwele”
Posted in ULuz de Maria de Bonilla, Imilayezo.