UPedro -Lesi yisikhathi sokubuyela kwakho

INdlovukazi Yethu Yokuthula ku UPedro Regis ngoJanuwari 23, 2021:

Bantwana abathandekayo, nginikeze izandla zakho Uqonde ikusasa eligcwele izithiyo. Ngifuna ukuhamba nawe. Lalela uBizo Lwami. Wena Ungumnikazi weNkosi futhi ukulindele ngothando olukhulu lobaba. Shiya umhlaba ukhonze iNkosi ngokuthembeka. Ungasuki emthandazweni. Lesi yisikhathi esifanele sokubuyela kwakho. Ubuntu budinga ukuthula futhi kungamandla okuthandaza kuphela ongakuthola. Umkhuleko ukusondeza eduze neNdodana yami uJesu, futhi yena ungukuthula kwakho. Ngazi ngamunye wenu ngegama futhi ngicela ukuthi nibe njengoJesu kukho konke. Angifuni ukukuphoqa, kodwa engikushoyo kufanele kuthathwe ngokungathi sína. Phambili ngaphandle kokwesaba. Lona ngumyalezo engikunika wona namuhla egameni likaZiqu-zintathu oNgcwele. Ngiyabonga ngokungivumela ukuba ngikubuthele lapha futhi. Ngiyakubusisa egameni likaYise, neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. Yiba nokuthula.
 
 
 
 
Posted in Imilayezo, UPedro Regis.